Regulamin

Regulamin XIV Edycji Konferencji
„Innowacyjne Rozwiązania dla Budownictwa”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem XIV Edycji Konferencji pod nazwą „Innowacyjne Rozwiązania dla Budownictwa”, zwaną dalej „Konferencją” jest Relaton z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-738), ul. Dominikańska 21B, NIP 5213859832 działająca na zlecenie Firmy KONTAKT-SIMON S.A. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach (43-500) przy ul. Bestwińskiej 21, działającą zgodnie z prawem polskim, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000076837, (NIP: 652-000-53-66, REGON: 272195300), o kapitale zakładowym: 3.582.698,04 PLN
 2. Konferencja zostanie przeprowadzona w dniach 26-27 lutego 2020 r., w Hotelu Haffner ***** ul. J. J. Haffnera 59, 81-715 Sopot,przy wsparciu Współorganizatorów:
 1. KONTAKT-SIMON S.A. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach (43-500) przy ul. Bestwińskiej 21, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000076837, NIP: 652-000-53-66, REGON: 272195300;
 2. Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie (30-009) przy ul. Józefa Friedleina 3/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000653658, NIP 6372159473, REGON 121163910;
 3. MIWI URMET Sp. z o.o.Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, NIP 726-000-02-88, KRS 0000131666, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego;

oraz Partnerów:

 1. EATON Power Quality S.A. Oddział w Polsce Electrical Group, ul. Krakowiaków 34,02-255 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000153513, NIP: 522-26-75-534, Regon: 015435315.
 2. ETI Polam Sp. z o.o. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk, NIP 568-13-70-113, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000044289.
 3. Finder Polska Sp. z o.o. ul. Malownicza 126, 60-175 Poznań, NIP 779-24-42-331, nr KRS 0000619495 prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 4. GMP Defence Sp. z o.o. Sp. K. ul. Lisia 17, 03-678 Warszawa, NIP 5342444352, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000428849;
 5. THEUSLED „TNC INVESTMENTS” SP. Z O.O., SP. K., ul. Wałowicka 19A, 02-451 Warszawa, NIP 5223018755, KRS: 0000523353, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 6. TM Technologie Z O.O. Morawica 355, 32-084 Morawica, NIP 6772203278, KRS: 0000144891, Sąd Rejonowy Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy.
 1. Konferencja ma charakter informacyjny i warsztatowy.
 2. Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców lub wskazanych przez nich pracowników – warunkiem rejestracji na Konferencję jest podanie nazwy (firmy) przedsiębiorstwa, adresu i numeru NIP uczestnika lub podmiotu delegującego uczestnika wraz z oświadczeniem o akceptacji regulaminu przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań podmiotu delegującego.
 3. Organizator może wyrazić zgodę na udział w konferencji osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności pkt 8-17.
 4. Uczestnikami Konferencji mogą być wyłącznie osoby zaproszone przez Organizatora Głównego, Współorganizatorów i Partnerów, wykonujące zawód i/lub zajmujące się zawodowo instalatorstwem elektrycznym, projektowaniem instalacji niskoprądowych, generalnym wykonawstwem robót budowlanych.
 5. Szczegółowy program Konferencji opublikowany jest na stronie dedykowanej konferencji http://irdb.ploraz zostanie dodatkowo przekazany Uczestnikom w wersji drukowanej podczas rejestracji, w dniu rozpoczęcia konferencji.

Zasady Uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne, przy spełnieniu warunków wskazanych w pkt 8 lit a – c:
  1. Uczestnik otrzymał zaproszenie do udziału w konferencji pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej od Organizatora i/lub Współorganizatorów i/lub Partnerów Konferencji.
  2. Uczestnik potwierdził udział w Konferencji, rejestrując się na stronie konferencji http://irdb.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.2020r.;
  1. Uczestnik zgłosił się i zarejestrował swoją obecność na konferencji w dniu jej rozpoczęcia;
 1. W przypadkach innych niż wyszczególnione w pkt 8 lit a – c koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 800 zł netto + należny podatek VAT (sześćset złotych netto + należny podatek VAT)
 2. Organizator, może zwolnić Uczestnika z opłaty, o której mowa w pkt 9, gdy Uczestnik złożył oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie do dnia 17.02.2019r. Odstąpienie od żądania opłaty organizacyjnej, o której mowa w pkt 9 w przypadku rezygnacji przez Uczestnika
  z udziału w konferencji po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest możliwe wyłącznie
  w przypadku zgłoszenia się innego Uczestnika (zastępstwa – Uczestnik Zastępujący) w miejsce Uczestnika Rezygnującego. W razie zgłoszenia się Uczestnika Zastępującego i braku udziału przez niego w Konferencji stosuje się odpowiednio pkt 9 i 10.
 3. Decyzję w przedmiocie obciążenia opłatą organizacyjną, o której mowa w pkt 9, Organizator podejmuje w terminie 3 dni od zakończenia konferencji. O treści decyzji Uczestnik zostanie poinformowany drogą pisemną na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu udziału
  w konferencji.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Organizatora w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji, o której mowa w pkt 11 na adres Organizatora. Decyduje data stempla pocztowego lub data przesłanego pocztą elektroniczną, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skanu podpisanego własnoręcznie odwołania.
 5. Odwołanie powinno zawierać informacje o przeszkodach, które uniemożliwiły przybycie uczestnika na konferencję.
 6. Organizator rozpatrzy odwołanie w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania. Odpowiedź Organizatora będzie wówczas wiążąca dla obydwu stron.
 7. Obciążenie Uczestnika kosztami, o których mowa w pkt 9, odbywa się przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora.
 8. W ramach konferencji Organizator gwarantuje Uczestnikom:

- udział w częściach wykładowych / prelekcjach Konferencji;

- udział w dyskusjach w wybranych sekcjach tematycznych;

- pakiet materiałów konferencyjnych

- korzystanie z przygotowanego cateringu konferencyjnego,

- jeden nocleg w dwuosobowym pokoju Hotelu Haffner ***** w Sopocie

 1. Koszty nieuzgodnione z organizatorem Uczestnicy zobowiązani są ponosić indywidualnie, w tym w szczególności wszelkie dodatkowe koszty obsługi hotelowej, koszty usunięcia wszelkich szkód spowodowanych przez Uczestnika w miejscu prowadzenia Konferencji lub hotelu, jak również koszty przejazdów.

Postanowienia końcowe

 1. Potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 2. Potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji jest równocześnie potwierdzeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy
  o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002.101.926 z późniejszymi zmianami). Uczestnik jest upoważniony do wglądu oraz modyfikacji danych.
 3. Potwierdzając uczestnictwo w konferencji, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
  w materiałach pokonferencyjnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek podania nieprawdziwych danych bądź szkody powstałe wskutek innego zawinionego zachowania Uczestnika, w tym
  w szczególności postępowania sprzecznego z niniejszym Regulaminem.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu procesu rejestracji zgłoszeń do udziału w Konferencji.
 6. Organizator Konferencji nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów przejazdu i ewentualnych kosztów zakwaterowania Uczestników Konferencji w innym czasie niż podany w agendzie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 8. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p. poż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora.
 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków niniejszego Regulaminu.